هاست

[vc_row][vc_column width=”1/3″][it_price_table bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ price_title=”هاست 1 جی بی” price_sub=”” price_price=”50″ interval=”دالر” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%20%2015GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%20%20%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%20%20%D8%B3%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%84%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20Sub%20Domain%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22Park%20Domain%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%20%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”flat” btn_txt=”هم‌اکنون بخرید” btn_link=”url:%23|||” titl_bg_color=”#ef2674″ price_color=”#ffffff” price_bg_color=”#e7512f” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#ef2674″ bt_hover_border_color=”#ef2674″][/it_price_table][/vc_column][vc_column width=”1/3″][it_price_table bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ price_title=”هاست 2 جی بی” price_sub=”” price_price=”80″ interval=”دالر” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%20%20100GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%20%20%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%20%20%D8%B3%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%84%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20Sub%20Domain%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22Park%20Domain%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%20%203%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”flat” btn_txt=”هم‌اکنون بخرید” btn_link=”url:%23|||” titl_bg_color=”#42cb89″ price_color=”#ffffff” price_bg_color=”#e7512f” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#ef2674″ bt_hover_border_color=”#ef2674″][/it_price_table][/vc_column][vc_column width=”1/3″][it_price_table bor_radius=”10″ idl_shad=”1″ price_title=”هاست 15 جی بی” price_sub=”” price_price=”150″ interval=”دالر” tbl_feature=”%5B%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%20%201000GB%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%20%20%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%BE%D9%86%D9%84%20%20%20%D8%B3%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%84%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20Sub%20Domain%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22Park%20Domain%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%20%20%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22feature_text%22%3A%22%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C%20%20%203%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%22%2C%22use_icon%22%3A%221%22%7D%5D” content_align=”center” add_btn=”1″ btn_size=”md” btn_shape=”rounded” full_btn=”1″ btn_type=”flat” btn_txt=”هم‌اکنون بخرید” btn_link=”url:%23|||” titl_bg_color=”#ebf221″ price_color=”#ffffff” price_bg_color=”#e7512f” bg_color=”#ffffff” bt_border_color=”#eaeaea” bt_hover_color=”#ef2674″ bt_hover_border_color=”#ef2674″][/it_price_table][/vc_column][/vc_row]

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی‌ها